FOTÓK OTTHONUNK ÉLETÉRŐL
EGYÜTT-EGYMÁSÉRT RENDEZVÉNYEINK
MAGUNKRÓL

BEMUTATKOZÁS

Sajósenye 450 lelkes kistelepülés Borsod megyében, Miskolctól 15 km-re északra. A falu csendje, a teljeskörû közmûvesítés, a jó buszközlekedés és a nagyváros közelsége mind-mind jó terepet biztosítanak egy szociális intézmény számára.

Intézményünk nevében a FÉSZEK szó hangsúlyosan szerepel. Az otthon árnyas fáin sok madár fészkel, az ereszek alatt fecskefészkek sorakoznak és évtizedek óta gólyafészkünk is van. Fészek szeretnénk lenni 50 felnõttkorú értelmileg sérült férfi lakónk számára, mely nyújtja az otthon melegét,

biztonságát, ahol jó lenni, amely csak a mienk, ahonnan el lehet menni és mindig vissza is lehet térni.

MÚLTUNK

Az otthon 1951 óta a Magyar Református Egyház fenntartásában mûködik. Kezdetben egészséges árva gyerekek ellátását végezte, 1960-tól értelmi fogyatékkal élõk otthona vagyunk. A szolgálat nehéz, embert próbáló körülmények mellett folyt a falak között. A szegénységben, gyakran kilátástalan helyzetekben az intézmény élén álló diakonissza és más munkatársak személyes Istenbe vetett hite adott lendületet és kitartást. Példaként állnak elõttünk. A pénztelenség sokáig nem adott lehetõséget renoválásra, bõvítésre, a legszükségesebbeket is önerõbõl, sajátkezûleg vagy barátaink segítségével tehettük meg.

Az utóbbi időben több új épület készült el, a régieket is felújítottuk. A lakók létszáma növekedett, az ellátás minõsége is sokat javult ez által. Ma más jellegûek gondjaink mint régen voltak, de elmondható: minden nap egy újabb kihívás.

KÜLDETÉS - CÉL

Intézményünk felekezeti és területi hovatartozásra tekintet nélkül vesz fel felnõttkorú férfi értelmileg sérült lakókat bentlakással és biztosítja teljeskörû ellátásukat. Családias elhelyezést és légkört nyújtunk gondozottaink számára, szakmailag és emberileg is alkalmas munkatársaink által, ahol lelki, szellemi, fizikai képességeik növekedhetnek, ahol célja van minden napnak. Arra törekszünk, hogy gondozottaink élete mennél inkább közelítsen a normális élethez, ezért a jó életkörülmények biztosítása mellett önmaguk mennél teljesebb ellátására és a tevékeny mindennapokra ösztönözzük õket, ahol helye van a kötelességnek,

a dícséretnek, a jutalmazásnak de az elmarasztalásnak is. Az otthon lelkiségét az Istentől kapott szeretetre építjük, melyet jól kifejez az alábbi idézet a Bibliából:

„Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.”
János I. 4,11

JELEN

Sokat változott az otthon élete az utóbbi évtizedekben. Isten felé való hálaadással a szivünkben mondhatjuk, ma egy korszerû, személyre szabott ellátást biztosító intézmény mûködik Sajósenyén új, illetve felújított, akadálymentesített épületekben. Állapotuk szerint öt csoportban és 23 lakószobában élnek gondozottaink. A csoportokhoz a vizesblokkokon túl nappalik, étkezõk és teakonyhák tartoznak. Tágas és jól felszerelt foglalkoztató termek, más terápiás helyiségek, mûhelyek is rendelkezésre állnak a napi tevékenységek, foglalkoztatás, fejlesztés illetve szintentartás céljaira.
Az otthon saját mosodával, varrodával ill. új HACCP minosítésû konyhával rendelkezik. Az évtizedeken át tartó tudatos fejlesztésnek köszönhetõen olyan épített környezet valósult meg, mely jól szolgálja a differenciált, családias ellátást, az otthonban élõk és szolgálatot végzõk közösséggé formálódását. Változatos, tartalmas életre ösztönözzük lakóinkat képességeik mennél nagyobb mértékû kihasználásával. Napirendjüket, programjaikat, az otthon légkörét úgy igyekszünk alakítani, hogy az szolgálja vezérlõ elvünket, mely szerint:
"FOGYATÉKOSAN IS LEHET BOLDOG ÉLETET ÉLNI"

LAKÓINK KAPCSOLATAI

Nyitottak vagyunk a külvilág felé. Fontos, hogy az intézményi lét ne jelentse egyúttal a bezártság érzését is. A személyes kapcsolatok ápolásának sõt fejlesztésének számtalan módja van. Tudatosan sok olyan programot szervezünk lakóink számára, melyek az otthon keretein kivül zajlanak, vagy éppen vendégek érkeznek a mi házi ünnepségeinkre. Évente átlag 18-20 egy, vagy többnapos kirándulásunk, nyaralásunk van, melyekrõl bõvebben a Programok menüpont alatt olvashat. A társadalom fogyatékosokról alkotott képének formálását leghatékonyabban úgy érhetjük el, ha a sérültekkel mennél többet

közöttük vagyunk. A külsõ kapcsolatok építése, a társadalom életében való mennél nagyobb fokú részvétel /Pl. nyaralás, üzletekben személyes vásárlás, étterem, cirkusz, városi séta, stb./ segítik lakóink szocializációját, viselkedés normákat sajátítanak el, értékrendjük változik.

HOZZÁTARTOZÓK

A legjobb intézmény sincs olyan mint az otthon -szoktuk mondani- és bizonyos apró részletek vonatkozásában igaz is lehet ez az állítás. Ugyanakkor ellent mond ennek az a sok-sok eset, amikor a hozzátartozók jelzik felénk /mi is látjuk/ milyen pozitív változás állt be gyereküknél, testvérüknél, szinte kicserélõdtek, olyan dolgokra is képesek melyeket korábban nem tudtak. Nyilván minden eset más és más, de az bizonyosan leszögezhetõ: Igazán jó munkát, emberi ellátást csak a lakókkal és hozzátartozóikkal együtt, összhangban és szeretetben végezhetünk.

Gondozottaink harmadának nem ismerjük hozzátartozóit, számukra mi az otthon munkatársai és baráti körünk igyekszünk testvér helyett testvér lenni. Jól illeszkedik ide Juhász Zsófia református lelkipásztor, gyógypedagógus, több fogyatékos otthon vezetõjének rövid verse.


A mi házunk

A mi házunk gyermekotthon,
benne sok gyerek van otthon.
De hogy lehet otthon lenni,
mikor nincs rokonunk senki.

Ez a titok, ez a kérdés,
ha nincs anya van e féltés.
Ha nincs testvér van e játék,
van e öröm és ajándék.

És ha van hát honnan is lesz,
Anya helyett Anya hogy lesz,
testvér helyett lesz e testvér,
ez a titok keresztyénség.

Valaki egyszer mondta már,
ha nincs rokon is lesz család,
lesz majd testvér, lesz majd Anya,
ez a Jézus diadala!

Lakóink többségének ismerjük hozzátartozóit, élõ kapcsolat van közöttünk. Évente több házi rendezvényt is szervezünk melyre õk is meghívottak, el is jönnek. Gyakoriak a telefonhívások, üdvözlõ képeslapok oda és vissza, ünnepek alkalmával néhány hét otthon, máskor családi meghívásra mi megyünk egy-egy csoporttal látogatóba.

Így mosódnak el a határok intézmény és családi otthon között, így válunk egy közösséggé sérültek és épek, anyák és gyerekeik, otthoniak és az intézet munkatársai. Ha a hozzátartozókkal együtt fogjuk sérült embertársaink kezét és mindezt Isten szeretetével tesszük biztos lesz járásunk.

ELHELYEZÉS

Intézményünk középsúlyos, súlyos és halmozott értelmi fogyatékossággal élõ felnõttkorú férfiakat bentlakással ellátó otthon. Az elhelyezés alapfeltétele a gondnokság alá helyezés és a pszihátriai javaslat.

A gondnok és a fogyatékkal élõ személy orvosi, egyéb irataival elõzetes telefonos egyeztetés után személyesen felkeresi az otthont. Ez alkalommal betekintést nyernek az itteni életbe, látják az elhelyezési körülményeket, ill. az intézmény is alapvetõ információkat szerez a majdani új lakójáról.

Kölcsönösen pozitív vélemény esetén a gondnok benyújtja az elhelyezés iránti kérelmét.
A kérelem beérkezését követõen az otthon munkatársai családi környezetben elogondozást végeznek és várólistára kerül a kérelem.

A gondozásért térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét a vonatkozó elõírások figyelembe vételével, más részletkérdések rögzítése mellett a gondnok és az intézmény között létrejövõ megállapodás tartalmazza.

Bõvebb tájékoztatást kérésre az intézmény készséggel nyújt. [Elérhetőségeink]

HONLAPTÉRKÉP - WEBMESTER
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: March 12, 2007 - MINDEN JOG FENNTARTVA